KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Others tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. Others aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Others, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

MADDE 2 – TANIMLAR:

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

a) “Others”

b) “Web Sitesi” http://othersapp.com internet sitesini,

c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

d) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

e) “Görev Açan Kişi” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

f) “Görev Yapan Kişi” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Görev Açan adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

g) “Yetenekler/Profil” Görev Yapan’ın Görev Açan’a sunabileceği görevin tanıtımını yapmak, Görev Açanlar tarafından sunulan Görev Talebi’ne görevi gerçekleştirme isteği göndermek ve kabul almak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

ğ) “Görev Talebi” Görev Açan tarafından, bir veya daha fazla Görev Alan’dan İstek almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan görev talebi veya niteliğine göre bazı görevler açısından Others tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Profilleri arasından Görev Yapan’a görev yönlendirilmesi talebini,

h)

i) “Bütçe” Görev eşleştirmesinde Görev Açanlara Görev Yapan’a ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,

ı) “Anlaşmaya Varılmış İş” Görev Yapanlar tarafından Sistem üzerinden gönderilen “Görev Yapma İsteğinin” Görev Açan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi,

j) Web Sitesi’nde sunulan ve Görev Yapan’ın Görevi İsteği gönderirken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği görev ilişkin gün ve saat kendisine Görev Yapan yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,

k) “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren’in Avokado’ya ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Avokado veya Avokado’nun işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi, ?????????????????

i) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

MADDE 3 – OTHERS TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

Others, Görev Yapan ve Görev Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları görev, ürün veya görev isteği bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. Others yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan görevlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

MADDE 4 – KULLANIM ŞARTLARI

Üyelik Sistemi

• Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla görev açabilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Others, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Others, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

• Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Görev Açma Koşulları

• Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir görev açabilir.

• Geçerli bir Görev oluşturmak için göreve ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

• Others, Açılan Görevi kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Görev’in içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Görev Açan’a aittir.

• Others, Görev Açan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Görev Yapan yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar.

Görev Açan, ilgili ödemeyi yaparak Görev İsteği’ni onaylar. Görev Açan, kendisinin seçtiği Görev Yapan’dan memnun kalmazsa bunu görev tamamlanmadan önce belirtmek zorundadır. Aksi halde Görev Yapan kabul edilmiş sayılır.

Rezervasyon Sistemi Değişiklik ve İptal Kuralları

• Görev Açan, onayladığı Görev Yapma İsteği’ni rezervasyon saatinden 24 saat öncesine kadar info@othersapp.com adresine e-mail göndererek gün veya saatini değiştirebilir veya iptal edebilir.

• Görev iptali, Web Sitesi üzerinden bildirilen iletişim yollarıyla yapılmalıdır ve Web Sitesi haricinde yapılamaz.

Profil Oluşturma

• ??Temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye Hizmet Veren Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Profil oluşturup Görev Yapan sıfatı kazanabilir.

• Profil oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Profil ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

• Görev Açan ile ilgili şartlar ve Görev Yapan’ın yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Görev Yapan Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Görev sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Görev Açan’a iletmek Görev Yapan’ın sorumluluğundadır. Others’ın söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Görev İsteği Onayı

• Görev İsteğinin Onaylanması, Görev Açan tarafından kabul edilmesi halinde kendi belirttiği fiyat üzerinden Görev Yapan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Görev Yapan’ın ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Görevde verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Görev fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

• Onaylanan bir Görev’de konu olan göreve ilişkin her türlü değişiklik Görev Açan ile birlikte Görev Yapan tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Görev İsteği’ne ilişkin olarak Others’a bildirilmeksizin, Others’a aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Others tarafından tespit edilirse, Others sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Görev Açan tarafından Others’a ödenir.1

Profil, Görev Talebi ve Taleplerin İçeriği

• Profil, Görev Talepleri taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Others’ın sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Görev Yapan’a veya Kullanıcı’ya aittir.

• Profil, Görev Talebi ve Taleplerin İçeriği’ne ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Görev Yapan, Görev Açan veya Kullanıcı’ya ait olup Others’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme:

• Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

• Hizmet Veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Avokado’ya bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

• Online Ödeme Sistemi’ne Avokado’nun işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracılı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Avokado’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

• Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Avokado’dan talep edilemeyecek olup Avokado yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

• Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Avokado Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Avokado’nun, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

• Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Avokado yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

Görev Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

• Görev Yapan, görevin ifa edilmemiş olması şartıyla, Görev Yaoan ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [info@othersapp.com] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

• Görev Bedeli İadesi ilgili Görev Yapan tarafından yapılacaktır. Görev Bedeli Others’tan talep edilemez. Others yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

o Görev Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

o Görev Talebinin ilgili Görev Yapan’a iletilememesi nedeniyle Görev Talebinin zorunlu iptali;

o Görev Yapan’ın edimi ifa etmediği veya Görev Yapma İsteği’nin Görev Açan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Görev Yapma İsteği’nin iptali;

o Görev kapsamının görevin bütçesi ile uyuşmaması nedeniyle görevin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

o İfa edilen görevden memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Görev Yapan onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali; ve

o Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.

• Others Görev Açan ve Görev Yapan arasında ödeme, indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Görev Açan tarafından doğrudan yapılmaktadır.

• Others, Görev Açan ve Görev Yapanlar arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Görev Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

• Others’ın Görev Açan ve Görev Yapan arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Others, Görev Açan ve Görev Yapan arasında uyum olacağını veya Görev Açan’ın bölgesinde, Görev Açan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Görev Yapan bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Görev Açanlar Görev Yapanlar hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

• Web Sitesi aracılığı ile Görev Yapanlar’dan alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Görev Yapanlar’a aittir. Others’ın hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

• Others, Görev Yapan’ı veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Others ,Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Görev Yapanlar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Görev Yapanları çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Others’ın vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

• Others, Görev Açan ve Görev Yapan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Görev Yapan’ın sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Görev Açan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Others’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

• Others Görev Yapanların güvenilirliği, ilgili görevi yerine getirmek için uygun ve yetkin olduğu, görevlerin teslim edilmesi veya zamanında teslim edilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Others, görevlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Görev Açanlar ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Görev Yapan tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Others tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Görev Yapan’ın gelecekteki davranışlarını belirlemez.

• Görev Yapan’dan veya Görev Açan’dan kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Görev Açan’ın adreste bulunmaması, Görev Yapan’ın ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi vb.) dolayı Others’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Others söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Görev Açan’a veya Görev Yapan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

• Görev Yapan tarafından Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Görev Yapan tarafından taahhüt edilmektedir, Others’ın hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

• Göreve ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Görev Yapanlara ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Görev Yapan’a aittir. Others’ın ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Görev Yapanlara aittir.

• Others Görev Açan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Görev Açan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

• Görev Açan ve Görev Yapan arasında yapılacak görev sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Others tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Others, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

• Others, sisteminde kayıtlı Görev Yapanların isim, adres ve telefon numarasının ilgili görevin verilmesine yönelik olarak Görev Açanlar ile paylaşılmasından dolayı Görev Açan ve Görev Yapanlar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

• Görev Yapan bilgileri Others tarafından Görev Açan ile görevin sağlanması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Görev Açan tarafından ayrıca Görev Yapan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Görev Açan ve Görev Yapanlar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

• Others ile Görev Yapanlar arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Görev Açan’ın Yükümlülükleri

• Görev Açan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Görev Açan’a aittir.

• Görev Açan, Görev İsteği için yalnız bir aday kabul edebilir. Adayın kabul edilmesi, onaylandığı takdirde Görev Yapan’a ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

• Görev Açan, Görev Yapma Talebini onayladığında, Görev Yapan’a verilen hizmetler için belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

• Görev Açan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Görev Yapma Talebi’ne ilişkin olarak Others’ın bilgisi dahilinde olmaksızın, Others’ı dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Görev Yapan ile iletişime geçmeyecektir.

• Görev Açan, Görev Yapan ile yaptığı sözleşmede, Others’ın hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

• Görev Açan, ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Others’ı -bilgilendirmeyi kabul eder.

• Görev Açankredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Avokado’nun anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Avokado sorumlu değildir.

• Görev Yapan, görev ilişkin olarak tüm vergilerden, Others’ın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

Others’a Verilen Yetkiler

• Others sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Others’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Others’tan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

• Others veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Görev Yapan veya Görev Açan işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Avokado’nun Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

•Others, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Others, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Others’ın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

• Others Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@othersapp.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

• Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Others, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Others kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

• Kullanıcılardan Görev Yapan’a ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Others tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Others’ın söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Others, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

• Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Others dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

• Görev Açan ve Görev Yapan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Others tarafından yayınlanmış olması Görev Açan ve Görev Yapan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

• Others hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

• Others, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

• Others Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) Others Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

(b) Others, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Sorumluluk Sınırlamaları

• Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Others, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

• Others, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

• Others koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

• Others 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Görev Yapan’ın verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Görev Açan’ın verilen hizmet karşılığında Görev Yapan’a ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakkı Politikası

• Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Others, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

• Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Avokado’ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

• Others’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Others’a aittir. Others söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Others, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

• Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Others (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

• Web Sitesi Others kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Others, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

• Others, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

• İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

• İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

• Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Caglayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

• Others sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

• Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Others’ın ticari defter ve kayıtları ile Others sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

• Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Others’ın ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Others Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

• Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Others tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.