Others | Database mySQL and C#

Database mySQL and C#

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Adaylar MySQL ve C # bilmelidir
Candidates must know MySQL and C#


———————————————————————————————————
mySQL Database:
———————————————————————————————————

Apartman site yönetim programı, site içerisindeki dairelere tahakkuk eden aidatlar, sıcak su, soğuk su, havuz bakımı vb. Hizmetlerin ücretlendirilmesi hizmetlerini vermektedir. Bu borçlar, kat sahibine veya kat sahibine, site yönetiminin kararı. Tahakkuk eden her borcun bir vade tarihi vardır. Bu vade tarihine kadar ödeme yapılmazsa, her gün ana borç tutarının 0,15'i faiz uygulanır.

1. Yukarıda açıklanan Apartman Site Yönetimi Programının veritabanını tasarlayın ve aşağıdaki dört adımı uygulayın.

2. Veritabanına yapılacak her CRUD işlemi, saklı prosedürler kullanılarak yapılmalıdır.

3. Her tablodaki veriler silinir ve güncellenirse, günlük bilgileri kaydedilmelidir.

4. Bir apartman dairesinin borçları kat sahibi ve sahibi ayırt edilerek gösterilmelidir.

Bu borçlar gösterilirken gecikme faizinin de dikkate alınması zorunludur. NOT: Ödevinizi gönderirken, her bir kod parçası için açıklama satırları yazmanız beklenir. bir veritabanı diyagramı oluşturması, günlük mimarisini kurması ve yukarıda bahsedilen 4. maddenin kod bloğunu açıklaması beklenmektedir.


The apartment site management program provides services for the charging of services such as dues accrued to the apartments in the site, hot water, cold water, pool maintenance, etc. These debts charged are accrued to the flat owner or the flat tenant according to the decision of the site management. Each debt accrued has a due date. If payment is not made by this due date, an interest of 0.15 of the main debt amount is applied every day.

1. Design the database of the Apartment Site Management Program explained above and carry out the following four steps.

2. Each CRUD operation to be made to the database should be done using stored procedures.

3. If the data in each table is deleted and updated, log information must be recorded.

4. The debts of an apartment must be shown by distinguishing the floor occupant and owner.

While showing these debts, it is mandatory to take into account the delay interest. NOTE: When submitting your homework, you are expected to write description lines for each code snippet. it is expected to create a database diagram, establish the log architecture and explain the code block of the 4th item mentioned above.———————————————————————————————————
C# Visual Programming:
———————————————————————————————————

Apartman site yönetim programı site içerisindeki dairelere tahakkuk eden aidatlar, sıcak su, soğuk su, havuz bakımı vb. Hizmetleri kapsamaktadır. Hizmetlerin fiyatlandırılması için hizmet vermektedir. Bu borçlanmalar site yönetiminin kararına göre kat malikine veya kat kiracısına tahakkuk ettirilir. Tahakkuk eden her borcun bir vade tarihi vardır. Bu vade tarihine kadar ödeme yapılmazsa her gün anapara borcu tutarının 0,15'i faiz uygulanır. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda; Dairelerin, maliklerin, kiracıların ilgili veri tabanına girildiği, hizmetlerin yönetildiği, borç tahakkuklarının ve ödemelerinin yapıldığı pencere formu üzerinde sistemi geliştirin. Veri katmanı ana projeden ayrılmalıdır.


The apartment site management program covers the dues accrued to the apartments in the site, hot water, cold water, pool maintenance, etc. It provides services for pricing the services. These borrowings are accrued to the floor owner or floor tenant according to the decision of the site management. Every debt accrued has a maturity date. If payment is not made by this due date, interest is applied to 0.15 of the principal debt amount each day. In line with the information given above; Develop the system on the windows form where flats, owners, tenants are entered into the relevant database, services are managed, debt accruals and payments are made. The data layer must be separated from the main project.

Bütçe: 600 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 30-01-2021
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ